หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การปกครองเปรียบเทียบ
บรรยากาศการเรียน ในสัปดาห์ที่ 11 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9ในรายวิชา การเมืองการปกครองเป ...
2020-09-30 11:01:03
ศึกษารัฐธรรมนูญ
บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2562 สัปดาห์ที่ 5ในรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมน ...
2020-02-06 14:56:44
สัมมนาปรัชญาการเมืองและจริยธรรม
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการส ...
2019-07-05 18:52:56
สอบสัมภาษณ์ สิงห์ 7
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรั ...
2019-05-12 17:01:13
ศึกษารัฐธรรมนูญอย่างลึกซึ้ง
บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการ ...
2019-04-27 19:28:57
ข่าวปัจจุบัน