หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การอบรมและสอบ IT
การอบรมและสอบ IT

admin mps
2018-09-17 21:36:49

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พ.ค. 2561

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

ได้เข้าร่วมการอบรมและสอบ IT

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา