หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศฯการทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน
บรรยากาศฯการทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน

admin mps
2018-09-17 21:39:20

บรรยากาศการทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน 

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 และ 4 

ในรายวิชา ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม 

ดำเนินการสอนโดย พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ 

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ณ ห้อง 2833 ตึกรัฐศาสตร์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา