หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

admin mps
2018-09-17 21:43:04

เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมนำเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Academics World 424th International Conference on Science, 

Social Science and Economics (IC3SE) 

ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น