หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิจัยเพื่อการต่อยอด
วิจัยเพื่อการต่อยอด

admin mps
2018-10-07 10:36:06

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 8 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3, 4

ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน

ณ ห้อง 2831 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

http://mps.cim.ssru.ac.th/