หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศึกษารัฐธรรมนูญ
ศึกษารัฐธรรมนูญ

admin mps
2018-11-26 14:21:45

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 14 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 5

ในวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

ดำเนินการสอนโดย ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ณ ห้อง 2831 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา