หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิพากษ์เค้าโครงวิจัย ป.โท
วิพากษ์เค้าโครงวิจัย ป.โท

admin mps
2018-11-27 18:02:42

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ได้จัดวิพากษ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา รุ่นที่ 3 

โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมวิพากษ์ 

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ