หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิเคราะห์การปกครอง
วิเคราะห์การปกครอง

admin mps
2018-12-02 11:06:41

บรรยากาศการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 

ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 2832 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา