หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คลาสแรก...เปิดกาคการศึกษา
คลาสแรก...เปิดกาคการศึกษา

admin mps
2019-01-07 15:17:27

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิตในรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 5 มกราคทม พ.ศ.2562 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา