หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สถิติการวิจัยกับนักศึกษา ป.โท
สถิติการวิจัยกับนักศึกษา ป.โท

admin mps
2019-02-04 13:46:32

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ 2 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ในรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา ณ ห้อง 2832 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา