หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สถิติเพื่อการวิจัยกับนักปกครอง
สถิติเพื่อการวิจัยกับนักปกครอง

admin mps
2019-02-04 14:39:02

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ 3 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ในรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา ณ ห้อง 2832 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา