หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประเมินผลการเรียน
ประเมินผลการเรียน

admin mps
2019-03-04 15:26:22

บรรยากาศการทดสอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 7 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 4 และ รุ่น 6

ในรายวิชาแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

ณ ห้อง 2831 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา