หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ครึ่งทางมหาบัณฑิต
ครึ่งทางมหาบัณฑิต

admin mps
2019-04-04 15:33:40

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ของนายสมพร เผื่อนสัจจา นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 1 

และ นางสาววสนา อ้นป้อม นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 1

โดยมี พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา