หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศึกษารัฐธรรมนูญอย่างลึกซึ้ง
ศึกษารัฐธรรมนูญอย่างลึกซึ้ง

admin mps
2019-04-27 19:28:57

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง

ในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ดำเนินการสอนโดย พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์

ณ ห้อง 2831 ชั้น 3 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา