หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบวัดผลวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
สอบวัดผลวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

admin mps
2019-04-28 11:45:21

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง

ได้จัดการสอบวัดผลวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ให้แก่นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ณ ห้อง 2832 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา