หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด

admin mps
2019-05-27 10:58:08

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง 

ได้เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ณ ห้อง 2832 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา