หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เตรียมพร้อมเผยแพร่บทความวิจัย
เตรียมพร้อมเผยแพร่บทความวิจัย

admin mps
2019-06-20 10:22:50

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

ณ ห้อง 2835 อาคารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา