หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปรัชญาการเมืองในมุมมองรัฐศาสตร์
ปรัชญาการเมืองในมุมมองรัฐศาสตร์

admin mps
2019-07-06 14:42:19

บรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

นักศึกาษาหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

ได้เรียนในวิชา ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิดรตม์ ภาคสุวรรณ เป็นผู้บรรยายในรายวิชาดังกล่าว

ห้อง 2832 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา