หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปรัชญาการเมืองกับนักรัฐศาสตร์
ปรัชญาการเมืองกับนักรัฐศาสตร์

admin mps
2019-07-13 13:45:33

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ได้จัดการเรียนการสอนในวิชา ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม 

แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ เป็นผู้บรรยายในรายวิชาดังกล่าว

ห้อง 2832 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา