หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ

admin mps
2019-07-18 11:01:24

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณาจารย์จากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)