หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สัมภาษณ์สิงห์ 7
สัมภาษณ์สิงห์ 7

admin mps
2019-07-20 14:47:16

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีผูัสนใจเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างล้นหลาม 

โดยมี ดร.จักรวาล สุขไมตรี เป็นอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ 

ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ