หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ลงพื้นที่ติดตามผลบริการวิชาการ
ลงพื้นที่ติดตามผลบริการวิชาการ

admin mps
2019-07-21 12:01:24

เมื่อวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โดยมี พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

และอาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ได้ลงพื้นที่ติดตามผล ณ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง

ในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง