หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นำเสนอผลงานวิจัย
นำเสนอผลงานวิจัย

admin mps
2019-09-07 10:05:05

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562
อาจารย์ ดร.จักรวาล สุขไมตรี ได้นำนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
The 2nd MBUREC National Conference 2019
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด