หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมยินดี ผศ. (พิเศษ) ใหม่
ร่วมยินดี ผศ. (พิเศษ) ใหม่

admin mps
2019-09-07 10:08:16

6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตรรมและการจัดการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ
ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ ( อาคาร37 )