หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศึกษารัฐศาสตร์ เพื่อการปกครอง
ศึกษารัฐศาสตร์ เพื่อการปกครอง

admin mps
2019-10-19 11:27:17

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

ในรายวิชาการเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ และรายวิชาปรัชญาการเมืองและจริยธรรม

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน และรองศาสตราจารยศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา