หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น

admin mps
2020-02-21 18:52:17

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 7
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 13
ในรายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
ณ ห้อง 2833 ชั้น 3 อาคาร 28 รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
----------------------------------------------------------------
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://mps.cim.ssru.ac.th/