หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิพากษ์หลักสูตร
วิพากษ์หลักสูตร

admin mps
2020-02-21 18:59:30

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา