หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตั้งใจ
ตั้งใจ

admin mps
2020-02-21 19:05:55

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 7

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 15

ในรายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น

บรรยายโดย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

ณ ห้อง 2833 ชั้น 3 อาคาร 28 รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

http://mps.cim.ssru.ac.th/