หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบเค้าโครง
สอบเค้าโครง

admin mps
2020-02-21 19:25:33

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ได้จัดประชุมเสนอเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 37 ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ