หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
อังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

admin mps
2020-03-13 16:28:34

บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 7

ในรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เว็บไซต์หลักสูตร: mps.cim.ssru.ac.th 

โทรศัพท์: 02-160-1557, 096-8825265