หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รู้การเมืองไทย
รู้การเมืองไทย

admin mps
2020-05-12 11:03:53

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ในรายวิชา การเมืองการปกครองไทย MPS5305
บรรยายโดย พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก
ตามแนวทางการจัดการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โดยการเรียนการสอนเป็นไปอย่างคึกคัก

------------------------------------------------
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์หลักสูตร: mps.cim.ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1557, 096-8825265