หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สถิติเพื่อการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย

admin mps
2020-05-12 12:01:22

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์หลักสูตร: mps.cim.ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1557, 096-8825265