หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพ
เตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพ

admin mps
2020-06-14 15:07:27

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นครั้งที่ 2

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ/ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

และศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอ 

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูต้องตามมติที่ประชุม

ในการนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยการประชุมยึดหลัก New Normal ในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19

เพื่อเป็นการป้องกันการสัมผัสและใกล้ชิดระหว่างบุคคล

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา