หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับคุณชนาภา พงษ์ไผ่ขำ
ยินดีกับคุณชนาภา พงษ์ไผ่ขำ

admin mps
2020-07-09 16:04:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางชนาภา พงษ์ไผ่ขำ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 3 

เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (สอบจบ) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
1. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ประธานกรรมการสอบ
2. ดร.จักรวาล สุขไมตรี กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ
ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น