หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปฐมนิเทศ ป.โท รุ่น 9
ปฐมนิเทศ ป.โท รุ่น 9

admin mps
2020-07-12 14:42:46

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 2563

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา 

เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในการเรียนการสอน 

แผนการเรียนและการวางแผน ตลอดจนช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ณ ห้อง 2835 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา