หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เปิดเรียน New Normal
เปิดเรียน New Normal

admin mps
2020-07-12 14:50:27

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9

ในรายวิชา ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม 

ดำเนินการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2835 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์หลักสูตร: mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1557, 096-8825265