หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์...จุดเริ่มต้นของมหาบัณฑิต
แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์...จุดเริ่มต้นของมหาบัณฑิต

admin mps
2020-08-16 10:13:17

บรรยากาศการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9

ในรายวิชา แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บรรยาย

ในเรื่องแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2835 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา