หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การเมืองการปกครองท้องถิ่น ในยุค New Normal
การเมืองการปกครองท้องถิ่น ในยุค New Normal

admin mps
2020-08-16 10:13:01

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8

ในรายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บรรยายในเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่น

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย