หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศึกษารัฐศาสตร์
ศึกษารัฐศาสตร์

admin mps
2020-09-08 14:03:57

บรรยากาศการเรียน ในสัปดาห์ที่ 7 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9

ในรายวิชา แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ 

ผู้สอน พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2832 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์: www.mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1453, 096-8825265