หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รู้เฟื่องการเมืองท้องถิ่น
รู้เฟื่องการเมืองท้องถิ่น

admin mps
2020-09-08 14:09:12

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8

ในรายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ผู้สอน ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

-----------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์: www.mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1453, 096-8825265