หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แนวทางรัฐศาสตร์
แนวทางรัฐศาสตร์

admin mps
2020-09-08 14:12:30

บรรยากาศการเรียน ในสัปดาห์ที่ 8 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9

ในรายวิชา แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์

ผู้สอน พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2835 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-----------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์: www.mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1453, 096-8825265