หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประเมินคุณภาพการศึกษา
ประเมินคุณภาพการศึกษา

admin mps
2020-09-08 14:16:21

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา