หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การปกครองเปรียบเทียบ
การปกครองเปรียบเทียบ

admin mps
2020-09-16 14:34:05

บรรยากาศการเรียน ในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9

ในรายวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  พิริยวรรธนะ

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2835 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์: www.mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1453, 096-8825265