หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับคุณนิศา มาจันทึก
ยินดีกับคุณนิศา มาจันทึก

admin mps
2020-10-28 14:22:27

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศา  มาจันทึก นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 5 

เนื่องในโอกาสได้ผ่านระดับ Good การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น