หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์คุณอภิญญา มุกดาธนพงศ์
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์คุณอภิญญา มุกดาธนพงศ์

admin mps
2020-10-28 14:18:09

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา  มุกดาธนพงศ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 6 เนื่องในโอการผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

เมื่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์  กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น