หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์คุณนงเยาว์ จะมะลี
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์คุณนงเยาว์ จะมะลี

admin mps
2020-10-28 14:28:18

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงเยาว์  จะมะลี 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 1 
เนื่องในโอการผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พันเอก ดร.วัลลภ  พิริยวรรธนะ ประธานกรรมการสอบ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์  กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น