หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2/2563

admin mps
2020-12-04 11:55:24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
www.dps.cim.ssru.ac.th (ป.เอก)
www.mps.cim.ssru.ac.th (ป.โท)