หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับร.ต.ท.ทัตพล ฤกษ์นันท์
ยินดีกับร.ต.ท.ทัตพล ฤกษ์นันท์

admin mps
2020-12-29 13:04:07

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตำรวจโท ทัตพล  ฤกษ์นันท์ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 5
เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับดี (Good)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ประธานกรรมการสอบ

2. อาจารย์ ดร.จักรวาล สุขไมตรี กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา