หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับคุณทรงยศ ใจวงศ์
ยินดีกับคุณทรงยศ ใจวงศ์

admin mps
2020-12-29 13:14:13

ขอแสดงความยินดีกับ คุณทรงยศ  ใจวงศ์ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 6
เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม (Excellent)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4. อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา