หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กลั่นกรองหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
กลั่นกรองหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

admin mps
2020-12-29 13:19:17

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ได้จัดกลั่นกรองหัวข้อการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาเพื่อควบคุมคุณภาพการค้นคว้าอิสระ 
โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1. ผศ. (พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ 

2. ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ  

3. ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน   

4. รศ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ 

5. ผศ.ดร. วัลลภ พิริยวรรธนะ

6. พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก

7. อาจารย์ ดร.จักรวาล สุขไมตรี 

ได้ช่วยให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษา เพื่อให้หัวข้อการค้นคว้าอิสระสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น